Ti­etoa yri­tyk­sestämme

Raken­nustyö Juha Vyyryläinen pe­rustet­tiin toukoku­ussa 2020.

Tätä ennen työsken­telin 23 vuotta raken­nusalalla, samalla työnan­ta­jalla. Koke­musta ja am­mat­ti­taitoa raken­nusalalta on ker­tynyt noiden vu­osien aikana huo­mat­tava määrä.

Se, miksi pe­rustin oman yri­tyk­sen, lähti siitä, kun jo lähes neljännes vu­o­sisa­taa ollut työelämässä ja yli puo­let vielä jäljellä. Halu, ja mie­lenki­into jakaa tietämystä ja am­mat­ti­taitoani niin yk­si­ty­isille, kuin yri­tyk­sillekin, on se, mitä tule­vaisu­udessa haluan tehdä.
 Olla käytettävissä jokaiselle re­montti-, tai rak­en­tamisapua tarvit­se­valle.
Huolel­lisuus ja laatu, on min­ulle se avain­tekijä, ja si­ihen olen pyrkinyt aina. Hyvillä mielin voi valmis­tuneen työn jättää taak­seen ja mi­ettiä juhla mokka main­ok­sen tyylis­esti "kyllä taas on asi­akkaan hyvä olla, kun on vi­imit­ten päälle tehty"

Yri­tyk­seni toimenku­vaan ku­u­luu niin uud­is­tuotan­toa, kuin re­mon­toimista. Omakoti­talot, huoneis­tot, li­iketilat, kuin myös, tal­lit, varas­tot ja ka­tok­set. 
Kirvesmiehen työt, tasoitetyöt, maalaustyöt, rap­paustyöt, laa­toi­tustyöt, 
lat­ti­atyöt, asen­nustyöt. Kaikki sisä ja ulkop­uolen työt. 
Lisäksi myös pi­harak­en­t­a­mi­nen, pi­hatyöt ja -su­un­nit­telu. 
Sekä mo­n­en­laiset kaivu­utyöt.

 "Tämän päivän laatu, on huomisen leipä"

Juha Vyyryläinen

PALVELUTRakentaminen

Asuin, rakennusten ja liiketilojen remontit


Laatta, lattia
 ja asennustyöt
Tasoite, maalaus ja rappaustyötPiharakentaminen ja -suunnittelu


Kaivuutyöt


Ota yhteyttä!
Juha.vyyrylainen@saunalahti.fi
0408610885

Ja pyydä tarjous kohteestasi

Palvelun tuottaa Fokus
Rakennustyö Juha Vyyryläinen Copyright (c)2020, All Rights Reserved.